Rodzice przyszłorocznych klas I o szkole

Przed zakończeniem roku szkolnego 2017/2018 gościliśmy Rodziców uczniów przyszłorocznych klas pierwszych.  Spotkanie poprowadziła wicedyrektor  Elżbieta Puchalska wraz z Dorotą Gulińską – nowym dyrektorem Szkoły.
O najważniejszych sprawach związanych z funkcjonowaniem szkoły, kadrą pedagogiczną, organizacją pracy, sukcesami uczniów Rodzice dowiedzieli się
z informatorów. Prowadząca spotkanie zapoznała zgromadzonych z zadaniami
i celami współczesnej szkoły, szczególnie na I etapie edukacyjnym. Pani dyrektor  Gulińska  poruszyła niezmiernie ważny temat szeroko rozumianej gotowości szkolnej oraz potrzeby wspierania rozwoju dziecka. Rodzice poznawali również infrastrukturę budynku, a w salach lekcyjnych edukacji wczesnoszkolnej wzięli udział w warsztatach diagnozujących – ich wyobrażenie na temat dobrej szkoły. Zadanie łatwe nie było, ale każda grupa poradziła sobie z nim doskonale wyrażając opinię w trzech obszarach działalności Szkoły:  edukacji, wychowania i profilaktyki. Najczęściej formułowane stwierdzenia to: Edukacja: podejście indywidualne do ucznia, nauka w formie zabawy, brak zadań domowych w piątek,  stały kontakt z rodzicami, zadania domowe zapisywane w dzienniku elektronicznym, nauka przy użyciu ciekawych pomocy dydaktycznych, praca w grupie, organizowanie konkursów, nauka dwóch języków obcych, stwarzanie okazji do aktywności dziecka podczas zajęć, nauka pierwszej pomocy, informatyka, wycieczki edukacyjne, poznawanie świata nie tylko z podręczników, szukanie mocnych stron dziecka i ich rozwój, rozwijanie motywacji, uczenie przez działanie.

Wychowanie: nauka porozumiewania się z rówieśnikami, poszanowanie tradycji narodowych, kreatywna szkoła otwarta na ucznia, walka z uzależnieniami u dzieci np. papierosy, świadomość konsekwencji uzależnień, czynny udział służb w wychowaniu dzieci, szacunek do własnego ciała, konsekwencje stosowania przemocy wśród rówieśników, uświadomienie zagrożeń poza szkołą, system dobrego i złego zachowania przez nagradzanie, jasne określenie zasad przez szkołę, wpojenie dzieciom wzajemnej pomocy, rozwiązywanie konfliktów dzieci, organizacja wspólnych spotkań dzieci
w szkole i na boisku.

Profilaktyka: troska o bezpieczeństwo i zdrowie, troska o estetykę klasy i szkoły, zapobieganie agresji, nauka tolerancji, nauka rozpoznawania i przeciwdziałanie zagrożeniom w szkole i poza szkołą, bezpieczny Internet, świadomość życia codziennego, uświadomienie dziecku konsekwencji dobrego i złego zachowania, częste zebrania z rodzicami, wspieranie integracji dzieci i rodziców, notatka w dzienniku elektronicznym o zachowaniu dziecka, informowanie rodziców o problemach.   Po części warsztatowej miała miejsce prezentacja wypracowanych przemyśleń i uzgodnień, której dokonali liderzy grup warsztatowych. Całe spotkanie przebiegało w życzliwej i otwartej atmosferze. Serdecznie dziękujemy Rodzicom za ich opinię w obszarze edukacji, wychowania i profilaktyki, która zostanie wykorzystana przy budowaniu planu wychowawczo – profilaktycznego Szkoły w nowym roku 2018/2019. Do zobaczenia we wrześniu.

Wicedyrektor Elżbieta Puchalska