Świetlica

Zajęcia odbywają się w trzech nowoczesnych salach, z czego jedna przystosowana jest dla dzieci 6-letnich.
Wychowawcy świetlicy

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

W roku szkolnym 2016/17 do świetlicy uczęszcza 79 dzieci.
Świetlica jest czynna w godzinach 7:00-16:00.
W tym roku szkolnym funkcję wychowawców świetlicy pełnią: Barbara Plucińska, Ilona Bogucka, Barbara Barełkowska, Anna Stefanowicz.

Ramowy rozkład zajęć świetlicowych:
7:00 -8:30
Przygotowanie do zajęć lekcyjnych.
Sprawdzenie zadania z poprzedniego dnia.
Czytanie książek dla dzieci z biblioteczki świetlicowej.

8:30-9:30
Oglądanie programów i filmów edukacyjnych dla dzieci.
Słuchanie bajek i piosenek z wykorzystaniem środków audiowizualnych.
Dowolne gry i zabawy dzieci (zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, gry planszowe, układanki).

Zabawy integrujące zespół świetlicowy, rozmowy kierowane.

9:30-10:00
Zjedzenie drugiego śniadania.
Udział dzieci w pracach społecznie użytecznych(porządkowanie gier, zabawek, ustawianie stolików, krzeseł, układanie tornistrów).

10:00-11:30
Zajęcia prowadzone przez wychowawców wynikające z planu pracy świetlicy szkolnej (plastyczne, muzyczne, czytelnicze, konkursy, quizy, zabawy tematyczne).
Zajęcia rekreacyjno-sportowe w sali lub na boisku szkolnym.

11:30-12:30
Przygotowanie do obiadu, obiad.
Odpoczynek, relaks przy muzyce, zabawy relaksujące.

12:30-14:00
Zajęcia plastyczno-dekoracyjne.

Gry i zabawy ruchowe

14:00-15:00
Zajęcia wyrównawczo-kompensacyjne(odrabianie zadań domowych, indywidualna pomoc w nauce)

15:00- 16:00
Filmoteka, bajkoteka.
Zajęcia rytmiczno-taneczne

Dzienny rozkład zajęć świetlicowych może być na bieżąco korygowany.

Regulamin przyjęcia dzieci do świetlicy szkolnej funkcjonującej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile

1. O miejsce w świetlicy mogą ubiegać się rodzice dzieci uczęszczających do klas I-III, natomiast dzieci klas IV, gdy szkoła dysponuje miejscami.

2. Oferta świetlicy
2.1. Szkoła przedstawia liczbę miejsc dostępnych w rekrutacji do świetlicy.
2.2. Ogólna liczba miejsc, jak i ich podział na grupy wychowawcze wynikają z arkusza organizacyjnego szkoły zatwierdzonego przez organ prowadzący.

3. Rekrutacja.
3.1. W rekrutacji biorą udział dzieci, które w roku szkolnym rozpoczynają naukę w klasach I-III.

4. Przebieg rekrutacji.
4.1. Rodzice dzieci uczestniczących w rekrutacji zgłaszają kandydatury składając wypełnione Karty zgłoszenia. Termin składania Kart zgłoszeń określony jest w harmonogramie. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na wyniki rekrutacji. Wzór Karty zgłoszenia do świetlicy dostępny jest na stronie internetowej i sekretariacie szkoły.
4.2. Komisja powołana przez dyrektora szkoły na podstawie zgromadzonych zgłoszeń ustala listę kandydatów zakwalifikowanych w etapie rekrutacji. Przy ustalaniu pierwszeństwa w kwalifikacji w rekrutacji stosuje się kryteria opisane w punkcie 5 niniejszego regulaminu.
4.3. W terminie określonym w harmonogramie świetlica publikuje listy dzieci przyjętych do świetlicy w wyniku rekrutacji oraz informację o pozostających wolnych miejscach.
4.4. Listy dzieci przyjętych, obejmujące imiona i nazwisko dzieci, są publikowane poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w szkole – przy sekretariacie.

5. Kryteria naboru.
5.1. Pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy mają dzieci rodziców (prawnych opiekunów) pracujących.
5.2. Dzieci matek, ojców (prawnych opiekunów) samotnie je wychowujących, ale pracujących.
5.3. Dzieci rodziców (prawnych opiekunów) z rodzin wielodzietnych (troje i więcej) gdy przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) pracuje.
5.4. Dzieci rodziców (prawnych opiekunów), gdy matka dzieci pracuje.
5.5. Dzieci matek, ojców (prawnych opiekunów) samotnie je wychowujących niepracujących.
5.6. Dzieci rodziców (prawnych opiekunów) niepracujących.

6. Harmonogram.
6.1. Rekrutacja
6.1.1. Zapisów dzieci do świetlicy dokonuje się w terminie od 1. o3 do 15. o4 roku szkolnego.
6.1.2. Rodzice dzieci z przyszłych klas I składają karty zgłoszenia równocześnie z zapisem dziecka do szkoły.
6.1.3. Rodzice dzieci z przyszłych klas II i III składają karty zgłoszenia do 15. 04 danego roku szkolnego.

6.1.4. Ilość złożonych kart zgłoszeń dzieci do świetlicy stanowi podstawę do umieszczenia potrzeb – liczby etatów nauczycieli do świetlicy w nowym roku szkolnym, w projekcie organizacyjnym.

6.1.5. Ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do świetlicy na nowy rok szkolny zostanie podane do 15. 06 danego roku szkolnego na tablicy informacyjnej przy sekretariacie szkoły.

7. Odwołania.
7.1. Rodzic dziecka, które nie zostało zakwalifikowane do świetlicy może złożyć odwołanie od wyników kwalifikacji, jeżeli:
7.1.1. postępowanie rekrutacyjne zostało przeprowadzone z naruszeniem niniejszego regulaminu lub prawa powszechnie obowiązującego,
7.1.2. znajduje się w szczególnej sytuacji.
7.2. Odwołanie wraz z uzasadnieniem, składa się pisemnie do dyrektora szkoły nie później niż w terminie 7 dni od daty publikacji list przyjętych.
7.3. Uzasadnienie odwołania musi zawierać:
7.3.1. w przypadku odwołania z powodu naruszenia regulaminu lub prawa powszechnie obowiązującego wskazanie zapisów lub przepisów, które zostały naruszone oraz sposobu i zakresu tego naruszenia.
7.3.2. w przypadku odwołania z uwagi na szczególną sytuację rodzica lub dziecka – opis tej sytuacji.
7.4. Odwołania bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
7.5. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty jego złożenia. Pisemna odpowiedź na odwołanie jest przekazywana rodzicowi drogą pocztową za pośrednictwem operatora pocztowego, na adres wskazany na odwołaniu.
7.6. Decyzja dyrektora w zakresie odwołania jest ostateczna.
8. Postanowienia końcowe.
8.1. Dyrektor szkoły może wprowadzić inne terminy przyjęć dzieci do świetlicy szkolnej wynikające z organizacji.
8.2. Niniejszy regulamin dostępny jest w świetlicy szkolnej, sekretariacie i na stronie internetowej szkoły.
8.3. Regulamin wchodzi w życie 09.03.2015 r.

Regulamin świetlicy szkolnej pobierz