Samorząd uczniowski

OPIEKUNOWIE SSU:

Pani Małgorzata Sadowska, Pan Michał Łożyński

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Przewodnicząca – Wiktoria Kamba – Kibatshi V a

Zastepca – Wiktoria Wójcik IV a

Skarbnik – Ola Fiedler IV b

RADIOWĘZEŁ:

1. Marika Pytlarz V b

2. Wiktoria Biłas V b

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Podstawa prawna regulaminu:
1. Artykuł 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku.
2. Statut Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci polskich w Pile.
3. Konwencja Praw Dziecka.

Rozdział 1
Postanowienia wstępne

Art.1.
1. Reprezentacja uczniów przyjmuje nazwę „Szkolny Samorząd Uczniowski”, w skrócie „SSU”.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile.
4. Warunki do działalności SSU zapewnia dyrektor szkoły.

Rozdział 2
Organy Szkolnego Samorządu Uczniowskiego

Art.2.
1. Uczniowie szkoły tworzą następujące organy:
a) uczniowie klasy,
b) Klasowe Rady Uczniów,
c) zebranie wszystkich Klasowych Rad Uczniów,
d) Szkolna Rada Uczniów.

Art.3.
1. Klasowe Rady Uczniów wybierane są w sposób określony przez uczniów każdej klasy, pod kierunkiem wychowawcy klasy.
2. Klasowa Rada Uczniów może składać się z trzech do pięciu osób.
3. W skład Rady Uczniów koniecznie powinien wejść:
a) przewodniczący klasy,
b) zastępca przewodniczącego,
c) skarbnik.
4. Zmiany w klasowych Radach Uczniów przeprowadzane są na zebraniach klasowych w zależności od potrzeb.

Art.4.
1. W skład Szkolnej Rady Uczniów wchodzą:
a) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
b) zastępca przewodniczącego,
c) skarbnik,
d) sekretarz,
e) dwóch członków
2. W samorządzie działają stałe sekcje organizacyjne:
a) kulturalno – muzyczna,
b) dekoratorska.
3. Samorząd może powoływać sekcje nadzwyczajne, działające w celu wykonania konkretnego zadania.

Art.5.
1. Opiekun Szkolnego samorządu Uczniowskiego powoływany jest przez dyrektora szkoły, który zapoznaje się z opinią uczniów na ten temat.
2. Rolą opiekuna jest koordynowanie pracy samorządu, doradzanie i pomaganie w realizacji zadań oraz inspirowanie uczniów do samodzielnej działalności.
3. Opiekun samorządu po każdym półroczu sporządza sprawozdanie z działalności SSU i przedstawia je na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

Rozdział 3
Praca Szkolnego Samorządu Uczniowskiego
Art.6.
1. Zebranie wszystkich klasowych samorządów uczniowskich zwołuje opiekun Szkolnego Samorządu raz w miesiącu.
2. Zebranie Samorządu Uczniowskiego może być powołane na wniosek dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej lub Klasowych Rad Uczniów.
3. Zebrania zarządu SU powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w półroczu.

Art.7.
1. Do zadań Klasowych Rad Uczniów należą:
a) współpraca z wychowawcą (pomoc wychowawcy w realizacji jego zadań),
b) pomoc uczniom ze słabymi wynikami w nauce,
c) organizacja imprez klasowych,
d) przedstawianie wychowawcy wniosków dotyczących klasy.
Art.8.
1. Zebranie wszystkich Klasowych Rad Uczniów:
a) ustala zasady tworzenia i kryteria wyboru SU,
b) planuje pracę SU (uroczystości, konkursy, akcje),
c) zatwierdza roczny plan pracy SU,
d) przedstawia dyrektorowi wnioski dotyczące SU, udziału uczniów w życiu szkoły.

Rozdział 4
Kompetencje Szkolnego Samorządu Uczniowskiego

Art.9.
1. Uczniowie mają prawo do:
a) wyłaniania w demokratycznych wyborach swoich reprezentantów klasowych i szkolnych,
b) opracowywania i uchwalania ordynacji wyborczej do zarządu SU,
c) organizowania działalności oraz gospodarowania funduszami SU,
d) nowelizacji regulaminu SU,
e) odwołania zarządu SU,
f) zmiany opiekuna SU,
g) występowania do dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z wnioskami,
h) przedstawiania i opiniowania spraw szkolnych, zwłaszcza dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia takich jak:
? zapoznania się z programami nauczania, ich treścią, celem i stawianymi przez nie wymaganiami,
? jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
? organizacji życia szkolnego,
? działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej zgodnej z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi i w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
? opiniowania pracy nauczycieli,
? udziału we fragmentach posiedzeń Rady Pedagogicznej w celu zaprezentowania swoich postulatów, ustalania ważnych dla uczniów poczynań Rady Pedagogicznej.
2. Uczniowie mają obowiązek respektowania uchwał i programów swojego Samorządu Uczniowskiego.

Rozdział 5
Wybory do Szkolnego Samorządu Uczniowskiego
Art.10.
1. Kadencja Szkolnej Rady Uczniów trwa 1 rok.
2. Wybory do SSU odbywają się w maju każdego roku i mają na celu wyłonienie Szkolnej Radu Uczniów, a wśród nich:
a) Przewodniczącego SSU,
b) zastępcę przewodniczącego,
c) skarbnika,
d) sekretarza,
e) 2 członków.

Art.11.
1. Wszelkie głosowania odbywają się przy obecności 2/3 uprawnionych do głosowania.
2. Głosowanie jest:
a) powszechne (każdy uczeń ma prawo głosu),
b) równe (jednakowo liczy się głos każdego ucznia),
c) bezpośrednie (każdy musi osobiście oddać swój głos),
d) tajne (głosujący pozostaje anonimowy) lub jawne – w zależności od tematu głosowania i decyzji uczniów.

Art.12.
1. Wybory do SSU są ogłaszane przez dyrektora szkoły.
2. W wyborach mogą brać udział uczniowie klas III – V.
3. Każda klasa III – V może zgłosić dwóch kandydatów.
4. Kampania wyborcza odbywa się tylko na terenie szkoły.
5. W skład komisji wyborczej wchodzą:
a) dyrektor szkoły lub inna osoba przez niego powołana jako przewodniczący komisji,
b) opiekun SSU jako zastępca przewodniczącego,
c) trzech przedstawicieli SSU jako członkowie komisji wyborczej.
6. Głosowanie do SSU odbywa się w ciągu jednego dnia.
7. Szczegóły wyborów do SSU ogłaszane są co roku, przynajmniej dwa tygodnie przed wyborami w Ordynacji Wyborczej.

Art.13.
1. Wotum nieufności do SSU może zgłosić pisemnie do dyrektora szkoły co najmniej 50 osób. Dyrektor w ciągu jednego tygodnia organizuje głosowanie dotyczące odwołania samorządu. Zostaje on odwołany, jeżeli głosuje za tym większość (50% + 1) uprawnionych.
2. Szkolny Samorząd Uczniowski sam może złożyć odwołanie. Kieruje wtedy za pośrednictwem opiekuna SSU pisemny wniosek do dyrektora szkoły. Nowe wybory odbywają się w ciągu dwóch tygodni.
3. W przypadku odwołania SSU, jest on obowiązany pełnić swoje obowiązki do chwili przejęcia funkcji przez nowy samorząd.

Rozdział 6
Finanse Szkolnego Samorządu Uczniowskiego
Art.14.
1. Szkolny Samorząd Uczniowski może posiadać własne środki finansowe uzyskane z wpłat na dyskotekę, kiermasze, loterie itp.
2. Sposób gromadzenia i gospodarowania funduszami opiniowany jest na zebraniu Klasowych Rad Uczniów.
3. Zgromadzone fundusze SSU dzieli według następujących zasad:
a) zakup niezbędnych do działalności SSU artykułów,
b) organizację imprez i uroczystości szkolnych,
c) pomoc uczniom w trudnej sytuacji materialnej.
4. Pieniądze przechowuje opiekun SSU i prowadzi ewidencję (księga wpływów i wydatków z podpisami wpłat).
5. Komisja rewizyjna rozlicza środki finansowe raz w roku.

Rozdział 7
Dokumentacja Szkolnego Samorządu Uczniowskiego.

Art.14.
1. Szkolny Samorząd Uczniowski posiada:
a) Regulamin Samorządu Uczniowskiego,
b) Ordynację Wyborczą,
c) roczny plan pracy,
d) książkę wpływów i wydatków.