Udostępnianie sprawdzonych i prac

Udostępnianie sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych uczniów 

Udostępnianie rodzicom/ prawnym opiekunom
sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych uczniów
odbywa się  podczas wywiadówek, zebrań informacyjnych,
indywidualnych konsultacji lub w innym, ustalonym wspólnie terminie.