Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: 

www.sp5.pila.pl

 1. Data publikacji strony internetowej:

  2017 – 08 – 15

 2. Data ostatniej istotnej aktualizacji strony:

  brak.

 3. Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

– oświadczenie sporządzono dnia:

2020 – 03 -31,

– deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Strona www.sp5.pila.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Pracujemy nad dostosowaniem naszej strony do standardu WCAG 2.1 (poziom AA)

Istnieje możliwość zmiany wielkości czcionki oraz zmiany kontrastu.

 1. Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym.

Staramy się, aby strona spełniała wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne muszą spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.

 1. Treści zewnętrzne.

Treści zewnętrzne, nieprzygotowane przez administratora strony (wideo, materiały dydaktyczne) mogą nie spełniać wszystkich standardów WCAG na poziomie AA.

 1. Informacje o dostępności architektonicznej siedziby szkoły dla osób Niepełnosprawnych.

Budynek przy ulicy Kujawskiej 18 posiada podjazd do poziomu parteru a w budynku przy Niepodległości 18 istnieje wjazd do poziomu parteru od strony boiska.

Szkoła nie posiada wind i toalet dla osób niepełnosprawnych.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku szkoły (jest zakaz wprowadzania psów, ale nie dotyczy wejścia z psem asystującym).

      7. Szkoła nie posiada funkcji umożliwiającej korzystania z tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 

     8. Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z

dyrektorem szkoły Dorotą Gulińską,
e-mail:
sekretariat@sp5.pila.pl

Kontaktować można się także, dzwoniąc do sekretariatu szkoły pod numerem telefonu

(67) 212 33 78.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

 1. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich  https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo

  Informacyjna infolinia obywatelska 800 676 676