WYMAGANIA EDUKACYJNE

NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ ROCZNE

 

 

j. polski   

j. niemiecki   

j. angielski   

matematyka   

fizyka   

edb

chemia   

biologia   

geografia   

historia   

wos   

przyroda  

technika   

plastyka   

muzyka   

informatyka 

w-f   

religia